فولی سرمیل لنگ لیفان X60 و 620(1800)

350,000 تومان
 • فولی
 • پولی
 • فولی سر میللنگ
 • پولی سر میل لنگ لیفان X60 و 620(1800)
 • مناسب برای خودروهای لیفان X60 و 620(1800)
 • کدفنی : LFB479Q-1025013A

موتور برف پاک کن لیفان X60

550,000 تومان
 • موتور برف پاک کن
 • موتور برف پاک کن لیفان X60
 • برای خودرو لیفان X60
 • کدفنی : S5205300

مخزن آب رادیاتور لیفان X60

220,000 تومان
 • مخزن آب
 • منبع آب
 • مخزن آب رادیات
 • منبع آب رادیاتور لیفان X60
 • برای خودرو لیفان X60

مخزن شیشه شور لیفان X60

550,000 تومان
 • مخزن شیشه شور
 • منبع شیشه شور
 • منبع شیشه شور لیفان X60
 • برای خودرو لیفان X60

چراغ خطر راست نئون دار لیفان X60

280,000 تومان
 • چراغ
 • چراغ خطر
 • چراغ خطر سمت راست
 • چراغ خطر سمت راست لیفان X60
 • برای خودرو  لیفان X60
 • کدفنی : S4133400B1

آرم لیفان X60

120,000 تومان
آرم آرم لیفان X60 برای خودرو لیفان X60 کد فنی : S3921213

آرم اصلی جلو پنجره لیفان X60

120,000 تومان
آرم جلو پنجره آرم جلو پنجره لیفان X60 برای خودرو لیفان X60 کد فنی : S3921111